Zgodnie tzw. uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

od 1 lipca 2024 r.

nastąpi zakaz użytkowania “kopciuchów”, czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają standardów emisyjnych minimum 3 klasy.

od 1 lipca 2028 r.

nastąpi zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4.
Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji dostępne są:
 • na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.eboi.katywroclawskie.pl 
 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, pok. 25a,
 • w Biurze Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich i w Smolcu
 • na stronach WFOŚiGW oraz Powiatu Wrocławskiego.

Dotacje:

1. Dotacja z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie do wymiany ogrzewania 

sMieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany ogrzewania.

Dla kogo?
 • dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do obiektu budowlanego,
 • dla wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
Na co?
 • Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe efektywne i ekologiczne źródło ogrzewania 
 • zakup i montaż grzejników,
 • zakup, montaż, wymianę lub modernizację
 • instalacji grzewczej i instalacji odprowadzania spalin.
Ile?
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, ale nie więcej niż: 
 • 7 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny,
 • 2 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny dla wspólnot mieszkaniowych wyposażonych w jedną kotłownię (z jednym źródłem ciepła).
Formularze wniosku i zgłoszenia zakończenia realizacji zadania dostępne na stronie internetowej:
https://eboi. katywroclawskie.pl/karty-uslug/pokaz/31/osir-04---dofinansowanie-zadan-obejmujacych-trwala-zmiane-systemu-ogrzewania-opartego-na-paliwie-stalym

2. Dofinansowanie z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie do instalacji odnawialnych źródeł energii 

Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie mogą ubiegać się o dofinansowania do montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Dotację do montażu paneli fotowoltaicznych można uzyskać jedynie przy jednoczesnej wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym, na nowe ekologiczne źródło ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła. 

Dla kogo?
 • dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do obiektu budowlanego,
 • dla wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
Na co?
 • zakup i montaż pompy ciepła,
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, wyłącznie przy jednoczesnej wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym, na nowe ekologiczne źródło ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła,
 • zakup i montaż grzejników. 
Ile?
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, ale nie więcej niż 3 000,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://eboi.katywroclawskie.pl/karty-uslug/pokaz/32/osir-09---dofinansowanie-do-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii 

3. Program Priorytetowy Czyste Powietrze - dotacja z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Dla kogo?
Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:
 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co?
 • Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe efektywne i ekologiczne źródło ogrzewania,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).
Ile?
 • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją,
 • do 99 000 zł w podwyższonym poziomie dofinansowanie z kompleksową termomodernizacją,
 • do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
 • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
Wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Trzy formy dofinansowania:
 1. Dotacja
  Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.
 2. Dotacja z prefinansowaniem
  Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia, dotyczy poziomu podwyższonego i najwyższego.
 3. Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego
  Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.
Szczegóły dotyczące programu dostępne na stronie:
https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie 

4. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - dotacja z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. 

Dla kogo?
Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym

Na co?
 • Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe efektywne i ekologiczne źródło ogrzewania,
Dodatkowo, pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła dotacja na:
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • wykonanie dokumentacji projektowej.
Ile?
Maksymalna wysokość dotacji przypadająca 
na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 000,00 zł do nawet 37 500,00 zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych
Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Formularze wniosku o dofinansowanie i płatność dostępne na stronie internetowej: 
https://www.katywroclawskie.pl/pl/page/cieple-mieszkanie  

5. Dotacja z Powiatu Wrocławskiego

Ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii. 

Dla kogo?
Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz lokalu mieszkalnego prawnie wydzielonego w budynku mieszkalnym

Na co?
 • Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe efektywne i ekologiczne źródło ogrzewania,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.
Ile?
Dotacje będą udzielane w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji, ale nie więcej niż 3000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać na stronie:  
https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dotacje-na-inwestycje-wymiana-pieca.html 

Gdzie składać wnioski:

 • W przypadku dotacji z budżetu gminy i Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
 • W przypadku Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wnioski składane są za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowaniedostępnego na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl 
 • W przypadku dotacji z Powiatu Wrocławskiego wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 30 stycznia 2024 roku na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław